Phòng kinh doanh:

Hotline: 0903 914 652 (Ms.Minh 24/24)

Du lịch trong nước

Du lịch nước ngoài

Tour lẻ trong tuần

Loại hình du lịch

Du lịch theo ngày

Dịch vụ du lịch

JW Player goes here

( Các thẻ thanh toán )
Chi tiết tours

NHA TRANG BIỂN XANH

Thời gian: 03 ngày 02 đêm.
Khởi hành: Hàng tuần
Phương tiện: xe ôtô
Giá tour: Vui lòng liên hệ
Điện thoại: Ms. Minh 0903914652
Liên lạc ngoài giờ: Ms. Minh 0903914652

LOGO CÔNG TY GIA HY

CHÖÔNG TRÌNH DU LÒCH BIEÅN  :

NHA TRANG BIEÅN XANH

( 03 ngày - 02 đêm )

Ngaøy 01 : TPHCM – NHA TRANG

saùng: 6h00 : Xe ñoùn Quyù khaùch taïi ñieåm heïn khôûi haønh rôøi TP.Hoà Chí Minh ñi Nha Trang. Ñeán Daàu giaây, Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng. Tieáp tuïc loä trình. Ñeán Caø Naù,  Quyù khaùch döøng chaân nghæ ngôi vaø  baõi bieån Caø Naù – nôi giao hoaø tuyeät ñeïp giöõa nuùi vaø bieån. Ñoøan duøng côm tröa taïi ñaây .Tieáp tuïc haønh trình ñeán Phoá Bieån Nha Trang , treân xe Quyù Khaùch cuøng Höôùng daãn tham gia chöông trình giao löu vaên ngheä, thi haùt karaoke, ñoá vui coù thöôûng ………Nhöõng phaàn quaø baát ngôø thuù vò daønh cho Quyù Khaùch

Chieàu :  Ñeán Nha Trang, nhaän phoøng, nghæ ngôi. Töï do taém bieån. Quyù khaùch duøng côm    chieàu.

Toái:    Sinh hoaït töï do – nghæ ñeâm taïi Nha Trang.

Ngaøy 02 :  NHA TRANG BIEÅN XANH

                          Quyù khaùch choïn moät trong hai chöông trình sau :

Chöông trình 01 : – Nha Trang Xöù Ñaûo

 Saùng : Quyù Khaùch duøng ñieåm taâm saùng, Xe ñöa Quyù khaùch  ñeán Caûng Caàu Ña,ù taøu du lòch ñöa  Quùy Khaùch  chieâm ngöôõng Hoøn Mun, Hoøn Moät töø xa , tieáp tuïc ra Baõi Tranh taém bieån, tham gia caùc troø chôi treân bieån nhö :  keùo duø, moâtoâ nöôùc, löôùt vaùn, laën thaùm hieåm, ñi vaùn buoàm, xuoàng theå thao (Chi phí töï tuùc). Trôû veà khaùchsaïn, duøng côm tröa ,nghæ ngôi .

Chöông trình 02Baõi Daøi bieån xanh

Saùng : Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng, ñoaøn khôûi haønh tham quan  Baõi Daøi , quyù khaùch taém bieån, thöôûng thöùc haûi saûn vôùi giaù reû baát ngôø

Tröa : Quyù khaùch trôû veà  duøng côm tröa .

Chieàu : Quyù khaùch khôûi haønh ñeán Caûng Caàu Ña,ù Quyù khaùch ñeán Hoøn Ngoïc Vieät baèng heä thoáng caùp treo  hieän ñaïi  nhaát Vieät Nam taøu du lòch ñöa quùy khaùch ra HOØN NGOÏC VIEÄT RESORT – HOØN TRE., taïi khu Resort thô moäng – ñoäc ñaùo nhaát taïi Vieät Nam, ñeán  coâng vieân giaûi trí VINPEARL LAND , tham gia chöông trình Game vôùi hôn 100 troø chôi hieän ñaïi vaø haáp daãn , Quyù khaùch nghæ ngôi , tham quan  laøng aåm thöïc  vôùi heä thoáng 03 nhaø  haøng  (Nhaø Haøng Trung Quoác, Nhaø Haøng Haûi saûn Ocean, Nhaø Haøng nöôùng ). vôùi hôn 500 moùn cuûa moãi nhaø haøng . Quyù Khaùch taém bieån töï do taïi khu Resort , thö giaõn vôùi caùc  moân theå thao taïi Resort Hoøn ngoïc Vieät : Boùng roå, boùng chuyeàn, löôùt vaùn, laën thaùm hieåm, (  chi phí töï tuùc )

Toái : Quyù khaùch duøng böõa toái taïi vinpearland, tham gia Chöông trình nhaïc nöôùc hoaønh traùng vaø hieän ñaïi taïi saân khaáu nhaïc nöôùc, trôû veà ñaát lieàn nghæ ngôi.

Ngaøy 03 :   Nha Trang – Tp.Hoà Chí Minh

Saùng:  Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng, traû phoøng. Gheù chôï Ñaàm - Ñoaøn rôøi Nha Trang veà TP Hoà Chí Minhâ. Duøng côm tröa taïi Nhaø Haøng Caø Naù, nghæ ngôi, tieáp tuïc loä trình ñeán Phan Rang ,  tham quan Loø saûn xuaát röôïu vang nho, mua ñaëc saûn noåi tieáng veà laøm quaø. Khôûi haønh veà Thaønh Phoá.

Chieàu : Ñeán TP.Hoà Chí Minh. Chia tay, taïm bieät Quyù Khaùch  vaø heïn ngaøy gaëp laïi!

NHA TRANG BIEÅN XANH

                      (03 Ngaøy 02 ñeâm)

            Giaù tour troïn goùi  ................000ñ/01khaùch ( daønh cho ñoaøn 45 khaùch )

Giaù Treân Bao Goàm :

I.Phöông Tieän Vaän Chuyeån :

- Loaïi xe : 45 choã: ñôøi môùi,ti vi, maùy laïnh , trang trí noäi thaát sang troïng.

II.Boá Trí Choå Nghæ Cho Ñoaøn :

Khaùc saïn:  Gaàn bieån , tieâu chuaån du lòch, ñaày ñuû tieän nghi.

III AÊN UOÁNG :

Ñieåm taâm : 03 böõa goàm : Phôû, huû tíu , baùnh canh, …+ caø pheâ ñaù, caø pheâ söõa ñaù, nöôùc ngoït.....

Böõa chính : 05 böõa ( Nhaø haøng tieâu chuaån du lòch)

Thöïc ñôn goàm : 05 moùn  ( Coù Thöïc ñôn ñính keøm)

(Thöïc ñôn coù theå thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa ñoaøn)

 Boá trí baøn aên : moãi baøn 10 ngöôøi.  

V:Tham Quan Theo Chöông Trình Ñính Keøm           

 • Veù tham quan theo chöông trình
 • 01 noùn du lòch – 03 chai nöôùc suoái 500ml – 03 khaên laïnh
 • Quaø taëng troø chôi treân xe.
 • Baûo hieåm : 10.000.000ñ

GIÁ KHÔNG BAO GỒM

 •           Thueá VAT 10%
 •          Aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí caù nhaân khaùc

GIÁ VÉ TRẺ EM

 • Treû em döôùi 06 tuoåi mieãn phí .
 • Treû em töø 06 ñeán 11 tuoåi tính 50% giaù tour .
 • Treû em töø 12 tuoåi trôû leân tính baøng giaù veù ngöôøi lôùn

Vi : Ñoäi Nguõ  Höôùng Daãn Vieân

 • -         Moãi xe 01 höôùng daãn vieân chính
 • -         HDV kinh nghieäm, nhieät tình, chu ñaùo, nhieàu naêm kinh nghieäm trong ngheà, hoaït naùo trong suoát chuyeán tham quan.

VII : Ñoäi Nguõû Taøi Xeá

 •      Chuyeân nghieäp, raønh ñöôøng, vui veû, lòch söï.

VIII : Y Teá :

-         Treân moãi xe, coâng ty trang bò : Tuùi xoáp, bòch choáng oùi, thuoác ñau buïng,nhöùc ñaàu, daàu gío, baêng keo caù nhaân …..

YX : Coâng Taùc Haäu Caàn :

           Coâng ty luoân coù ban haäu caàn trong tö theá chuû ñoäng ñeå kieåm tra laïi taát caû caùc dòch vuï tröôùc khi ñoaøn ñeán. Ban toå chöùc coâng ty seõ phoái hôïp vôùi ban toå chöùc quyù khaùch hoïp baøn vôùi nhau khi caàn ñeå chöông trình tour ñöôïc hoaøn thieän vaø chu ñaùo hôn.

               Traân troïng !

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung:
 
 Các tours khác